ຫຼັກສູດ

      ສະຖາບັນສຶກສາວິທະຍາໄລ ການເງິນພາກເໜືອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈ ໃນສົກສຶກສາ 2019-2020 ເຊິ່ງປະກອບມີ 3 ຫຼັກສູດຄື: ສາຂາ ການເງິນແຫ່ງລັດ, ສາຂາ ການເງິນວິສາຫະກິດ ແລະ ສາຂາ ການບັນຊີ-ການກວດສອບ