ສະຖິຕິຂອງນັກສຶກສາ

      ສະຖິຕິນັກສຶກສາຂອງສະຖາບັນວິທະຍາໄລ ການເງິນພາກເໜືອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ລວມທັງໝົດ ປີ 1, ປີ 2 ແລະ ປີ 3 ໃນສົກສຶກສາ 2019-2020 ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຈຳນວນທັງໝົດ 652 ຄົນ

  • ຊາຍ 204 ຄົນ.

  • ຍິງ 447 ຄົນ.

ນັກສຶກສາປີທີ່ 1 ຂອງວິທະຍາໄລ ການເງິນພາກເໜືອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນສົກສຶກສາ 2019-2020

ລວມທັງໝົດ 112 ຄົນ.

  • ຊາຍ 34 ຄົນ.

  • ຍິງ 78 ຄົນ.

[ລາຍຊື່ນັກສຶກສາທັງໝົດ ປີ1 ]

ນັກສຶກສາປີທີ່ 2 ຂອງວິທະຍາໄລ ການເງິນພາກເໜືອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນສົກສຶກສາ 2019-2020

ລວມທັງໝົດ 220 ຄົນ.

  • ຊາຍ 59 ຄົນ.

  • ຍິງ 160 ຄົນ.

[ລາຍຊື່ນັກສຶກສາທັງໝົດ ປີ2 ]

ນັກສຶກສາປີທີ່ 3 ຂອງວິທະຍາໄລ ການເງິນພາກເໜືອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນສົກສຶກສາ 2019-2020

ລວມທັງໝົດ 320 ຄົນ.

  • ຊາຍ 111 ຄົນ.

  • ຍິງ 209 ຄົນ.

[ລາຍຊື່ນັກສຶກສາທັງໝົດ ປີ3 ]