ສະຖິຕິຂອງອາຈານ

ສະຖິຕິຂອງພະນັກງານ ລັດຖະກອນ ຄູ-ອາຈານຂອງສະຖາບັນວິທະຍາໄລ ການເງິນພາກເໜືອ ແຂວງຫຼວງພະບາງລວມທັງໝົດໃນສົກສຶກສາ 2020 ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1) ພະນັກງານລັດຖະກອນ:

 • ພະນັກງານທັງໝົດລວມມີ: 57 ຄົນ; ຍິງ 21 ຄົນ.

 • ປະລິນຍາເອກທັງໝົດ 01 ຄົ; ຍິງ 01 ຄົນ.

 • ປະລິນຍາໂທທັງໝົດ 12 ຄົນ; ຍິວ 02 ຄົນ.

 • ປະລິນຍາຕີທັງໝົດ 41 ຄົນ; ຍິງ 18 ຄົນ.

 • ຊັ້ນສູງທັງໝົດ 03 ຄົ; ຍິງ 02 ຄົນ.

2) ອາສາສະໝັກ:

 • ປະລິນຍາຕີທັງໝົດ 03 ຄົນ; ຍິງ 02 ຄົນ.

 • ຊັ້ນສູງທັງໝົດ 02 ຄົນ; ຍິງ 0 ຄົນ.

3) ສະມາຊິກພັກ:

 • ທັງໝົດ 27 ສະຫາຍ; ຍິງ 08 ສະຫາຍ.

 • ສົມບູນ 27 ສະຫາຍ; ຍິງ 08 ສະຫາຍ.

 • ສຳຮອງ 0 ສະຫາຍ; ຍິງ 0 ສະຫາຍ.

4) ລະດັບທິດສະດີ:

 • ຊັ້ນສູງທັງໝົດ 05 ຄົນ; ຍິງ 02 ຄົນ.

 • ຊັ້ນກາງທັງໝົດ 13 ຄົນ; ຍິງ 02 ຄົນ.

 • ບຳລຸງທັງໝົດ 0 ຄົນ; ຍິງ 0ຄົນ.