ຍິນດີຕອນຮັບເຂົ້າສູ່ ວິທະຍາໄລການເງິນພາກເໜືອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ