ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ໜ້າທີ

 1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ດ້ານການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ ຕາມລະບຽບການ;

 1. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ແຜນພັດທະນາວິທະຍາໄລການເງິນ, ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ, ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຂະແຫນງການເງິນ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງວິທະຍາໄລການເງິນ ເພື່ອສະເໜີຕາມລະບຽບການ.

 1. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ດ້ານການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ ໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະນິຕິບຸກຄົນ ທົ່ວສັງຄົມ ເພື່ອຮັບຮູ້ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

 1. ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານບໍລິຫານ, ລັດຖະກອນຄູ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮັບການສຶກສາຢູ່ວິທະຍາໄລການເງິນ ໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງຊາດ.

 1. ຄົ້ນຄວ້າ,ສອບເສັງ, ຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຕາມຫຼັກສູດ ແລະ ການແບ່ງປັນຕົວເລກຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕາມລະບຽບການ.

 2. ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນວິຊາສະເພາະໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີລະດັບການສຶກສາຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າຂຶ້ນໄປ ໃນບັນດາສາຂາວິຊາທີ່ນອນຢູ່ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ-ການເງິນ ລະດັບຊັ້ນກາງ ຫຼື ອະນຸປະລິນຍາຂຶ້ນໄປ.

 1. ຈັດຕັ້ງ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການ ການຝຶກອົມຮົມ ໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ສັງຄົມ, ຈັດສໍາມະນາ, ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ.

 2. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ, ຄົ້ນວິທະຍາສາດດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ ແລະ ສາກົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

 3. ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດດ້ານການເງິນ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນສັງຄົມຕາມຄວາມເໝາະສົມແລະນໍາໃຊ້ຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

 1. ເກັບຄ່າລົງທະບຽນ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການ ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

 2. ຈັດຕັ້ງ, ນໍາພາພະນັກງານບໍລິຫານ, ລັດຖະກອນຄູ ແລະ ນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມ ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາຕ່າງໆ.

 3. ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ວິທະຍາໄລ ເຂົ້າສູ່ລະບົບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຕາມມາດຕະຖານການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

 4. ຄົ້ນຄວ້າຂຶ້ນແຜນກໍານົດ ພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ກໍານົດມາດຖານ ແລະ ຕໍາແໜ່ງງານ, ບໍາລຸງສ້າງ, (ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ) ແລະ ປະເມີນຜົນພະນັກງານລັດຖະກອນທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

 1. ຄົ້ນຄວ້າການສັບຊ້ອນ, ຈັດວາງ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຫຼື ປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

 2. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຊັບສົມບັດ ຕາມການແບ່ງປັນຂອງກະຊວງການເງິນ ຕາມລະບຽບການ.

 3. ພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ໃນວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ດ້ານການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ.

 1. ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນປະຈໍາເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ ໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ.

19. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ.

ຂອບເຂດສິດ

 1. ສະເໜີ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດຫມາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງວິທະຍາໄລການເງິນ.

 2. ສະເໜີ ປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ, ລົບລ້າງບັນດາມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການເງິນ.

 3. ເຊັນຢັ້ງຢືນບັນດາເອກະສານ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການ.

 4. ຕົກລົງ, ປະກາດໃຊ້ ບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງວິທະຍາໄລ.

 5. ຄົ້ນຄວ້າ,ຄັດເລືອກຮັບເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ, ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຮັບຮອງວຸດທິການສຶກສາທຸກລະດັບຢູ່ວິທະຍາໄລ ຕາມຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

 6. ສະເໜີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງວິທະຍາຖານະ ຕາມລະບຽບການ.

 7. ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປ້ອງ ສິດທິບັດ, ລິຂະສິດ ແລະ ຜົນສໍາເລັດ ຂອງການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິຊາການຂອງ ວິທະຍາໄລການເງິນ.

 8. ສ້າງລາຍຮັບດ້ານວິຊາການ ໂດຍຕິດພັນກັບພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ຂອງຕົນບົນພື້ນຖານລະບຽບການ ທີ່ກໍານົດໄວ້.

 9. ເຊັນບົດບັນທຶກ ຫຼື ສັນຍາຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ກັບສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

 10. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ຍຸບເລີກ, ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າສູນຝຶກ ອົບຮົມ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; ສັບຊ້ອນໝູນວຽນລັດຖະກອນວິຊາການ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງວິທະຍາໄລການເງິນ.

 1. ສະເໜີຍ້ອງຍໍຜົນງານ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ (ເລື່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນຊັ້ນ ແລະ ອື່ນໆ) ຫຼື ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານບໍລິຫານ ແລະ ລັດຖະກອນຄູ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

 2. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຊັບສົມບັດອື່ນໆ ຂອງວິທະຍາໄລການເງິນ ຕາມການແບ່ງປັນຂອງກະຊວງການເງິນ.

 3. ປະຕິບັດສິດອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ