ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພະລະບົດບາດ

 ວິທະຍາໄລການເງິນພາກເໜືອແຂວງຫຼວງພະບາງເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງແຫາງໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງການເງິນຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໜອງຄຳ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງພະບາງ. ວິທະຍາໄລການເງິນພາກເໜືອຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: “ວກງ” ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ: Finance College (FC), ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງຂອງກະຊວງການເງິນ, ມີພາລະບົດບາດເເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໃນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ດ້ານການເງິນ ແລະ ການບັບຊີ ລະດັບຊັ້ນກາງ ຫຼື ອະນຸປະລິນຍາຂຶ້ນໄປ, ຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການວິຊາດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ.