ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ວິໄສທັດ

   ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຄຸນນະພາບການສຶກສາບັນລຸຕາມວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ວິທະຍາໄລ ການເງິນພາກເໜືອ ຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດ 6 ແຜນຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາແຕ່ລະດ້ານຄື:

  • ແຜນຍຸດທະສາດ 1: ຂະຫຍາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມການເຂົ້າຮຽນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

  • ແຜນຍຸດທະສາດ 2: ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ.

  • ແຜນຍຸດທະສາດ 3: ສົ່ງເສີມຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການບໍລິການວິຊາການ.

  • ແຜນຍຸດທະສາດ 4: ພັດທະນາລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ.

  • ແຜນຍຸດທະສາດ 5: ຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງຮ່າງ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ.

  • ແຜນຍຸດທະສາດ 6: ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

  ວິໄສທັດຂອງວິທະຍາໄລ ການເງິນພາກເໜືອ “ສອນດີ ຮຽນເກັ່ງ ເລັ່ງໃສ່ຈັນຍາບັນ ຫັນສູ່ຄຸນນະພາບ ແລະ ທັນສະໄໝ ເທື່ອລະກ້າວ”